Не позволявай на спомените ти да избледнеят

Политика за поверителност

Настоящият документ установява правилата, които „Дигитализация“ ЕООД (наричано по-долу „Дигитализация.БГ“) прилага при обработване на личните данни, предоставени от ползвателите (физически лица) на Уебсайт, достъпен на следния интернет адрес: https://дигитализация.бг/

Дигитализация.БГ уважава Вашето право на личен живот и целенасочено го защитава. Дигитализация.БГ публикува този документ с цел да Ви информира за утвърдената политика и практика относно личните данни и начина, по който събира и използва вашата лична информация. Нашият Уебсайт е организиран така, че по принцип да позволява да го посещавате в интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация. За да можете лесно да намирате тази Политика, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като я поставяме на нашата начална страница и в долната част на всяка уеб страница.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. „Дигитализация“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206407994, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Н. Козлев“ 28, вх. Д, ет. 3, ап. 32, представлявано от управителя Георги Москов. Дружеството обработва лични данни на ползвателите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите в Общите условия за ползване на Уебсайта https://дигитализация.бг/ услуги при спазване на изискванията на законодателството на Република България, както и на приложимото европейско законодателство.

1.2. Дигитализация.БГ Ви уведомява, че е назначило лице, което да изпълнява функциите на Длъжностно лице по защита на личните данни (Data protection officer или „DPO”), към което в качеството Ви на субект на данните имате право да се обръщате по всички въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, както и с упражняването на Ваши права съгласно националното и европейско законодателство. Към настоящия момент лицето, упражняващо тези функции, е Георги Москов, с когото може да се свържете на следния имейл адрес: [email protected] както и на телефон: 0888 576 394

1.3. Дигитализация.БГ събира и обработва данните на ползвателите на Уебсайта в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR) и останалото приложимо българско и европейско законодателство.

1.4. При попълване на формуляри за извършване на поръчки чрез Уебсайта, и/ или при извършване на други действия на Уебсайта, които изискват предоставянето на лични данни, Дигитализация.БГ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

1.4.1. По правило предоставянето на Ваши лични данни при използването на Уебсайта е доброволно, като следва да имате предвид, че предоставянето на лични данни за целите на извършване на поръчка и нейното изпълнение от страна на Дигитализация.БГ е задължително, за да се направи възможно изпълнението на същата.

1.4.2. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване за маркетингови цели от Дигитализация.БГ винаги е доброволно, за което ще бъдете уведомявани във всеки случай на поискване и предоставяне на лични данни за тези цели.

1.4.3. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване посредством използване на определени бисквитки, поместени на Уебсайта на Дигитализация.БГ, е доброволно. Повече за бисквитките може да научите в нашата политика за бисквитки, достъпна на следния адрес: https://дигитализация.бг/политики/политика-за-бисквитки/

1.5. За да бъде извършена поръчка на услуга Дигитализация.БГ има нужда от информация за Вас, необходима за целите на изпълнението на поръчката, включително за комуникация с Вас по повод извършената поръчка, изготвяне на проформа-фактури и фактури, а в последствие – за изпращане на уведомления. Информацията, която Дигитализация.БГ събира за Вас, по-конкретно включва: име, презиме и фамилия, пощенски код, град, IP адрес, телефон и имейл. В случай, че не желаете да предоставите посочените лични данни, Дигитализация.БГ Ви уведомява, че извършването на поръчка на Уебсайта ще бъде невъзможно. В случай, че Дигитализация.БГ се нуждае от допълнителна информация за Вас, ще Ви информира за характера на тази информация, както и за целите, за които е необходима.

1.6. В случаите, в които извършвате поръчка на Уебсайта и когато се изисква извършването на плащане, е възможно да възникне необходимост от предоставяне на допълнителна информация (например номер на банкова карта, банкова сметка и др.) на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги за извършване на плащането съобразно избрания от Вас метод. Дигитализация.БГ уведомява своите клиенти, че осъществява дейността си изключително с помощта на оторизирани доставчици за разплащателни (платежни) услуги, а получената и предоставяната информация се обработва в съответствие с утвърдени и приложими стандарти за сигурност на данните.

Дигитализация.БГ Ви уведомява, че няма достъп до, не събира и не обработва информацията, предоставена от Вас на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги.

1.7. Дигитализация.БГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ползвателя, станала му известна по повод на поръчка в Уебсайта, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, които са извън контрола на Дигитализация.БГ. При събирането и обработването на личните данни на ползвателите Дигитализация.БГ осигурява достатъчна степен на защита, съобразно развитието на информационните технологии, срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

1.8. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните си данни при предоставянето им на Дигитализация.БГ, както и да поддържат актуални личните данни, които предоставят на Дигитализация.БГ, като го уведомяват в подходящ според обстоятелствата срок за настъпило изменение в тях.

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1. По смисъла на тази политика и съгласно GDPR „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

2.2. По смисъла на тази политика и съгласно GDPR „обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2.3. По смисъла на тази политика понятието „ползвател“ включва всяко физическо лице, регистрирано или използващо услугите, предлагани от Уебсайта, с цел получаване на информация и възможност за извършване на поръчка чрез Уебсайта, като същото действа в лично качество и извършва действията чрез сайта за задоволяване на лични потребности или действа в качеството на законен/ доброволен представител на друго лице, включително на юридическо лице и извършва действията чрез сайта за целите на осъществяваната от това лице стопанска и/ или нестопанска дейност.

III. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

3.1. Дигитализация.БГ събира и обработва лични данни на ползвателите на Уебсайта при наличие на поне едно, предвидено в приложимата нормативна уредба, основание за това, а именно:

3.1.1. Ползвателят е дал изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

3.1.1.1. Дигитализация.БГ Ви уведомява, че когато обработването на лични данни се основава на съгласие, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време, като следва да имате предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Това право може да упражните чрез недвусмислено изявление, за целите на което може да използвате поместените на съответните места в Уебсайта канали за комуникация.

3.1.2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който ползвателят е страна (например при извършване на поръчка чрез Уебсайта), или за предприемане на стъпки по искане на ползвателя преди сключването на договор;

3.1.3. Обработването е необходимо за спазването или изпълнението на законово задължение, което се прилага спрямо Дигитализация.БГ;

3.1.4. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на ползвателя или на друго физическо лице;

3.1.5. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Дигитализация.БГ или на трето лице, на което се разкриват данните;

3.1.6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дигитализация.БГ или на трета страна, на която се разкриват данните, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на ползвателя, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

3.2. Дигитализация.БГ заявява, че ще използва доброволно предоставените от Вас лични данни единствено за целите на изпълнението на извършената от Вас поръчка (съгл. т. 3.1.2. по-горе), както и за тези, с които Вие изрично и доброволно сте се съгласили чрез извършване на действие на Уебсайта на Дигитализация.БГ (съгл. т. 3.1.1. по-горе), което недвусмислено показва изразеното от Вас съгласие (например за използването на бисквитки и извършването на статистика на посещенията в принадлежащите му Уебсайтове, която може да включва събиране на информация за: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани уебсайтове, ключови думи в уебтърсачки и други, като тази информация се използва единствено за поддръжката и подобряване на качеството на услугите и съдържанието, предлагани на посетителите в уебсайта на Дигитализация.БГ ).

3.3. Дигитализация.БГ събира и обработва лични данни на ползвателите на Уебсайта за изпълнение на една или повече от долуизброените цели, приложими в съответния случай:

3.3.1. За извършване на всички съпътстващи дейности, необходими за изпълнението на договор, сключен между ползвателя и Дигитализация.БГ, както и за предприемане на действия във връзка с предоставяни услуги от страна на Дигитализация.БГ по искане на ползвателя преди сключването на такъв договор;

3.3.2. За осъществяване на комуникация между ползвателя и Дигитализация.БГ във връзка с въпроси, възникнали по повод предоставяне на услуги от страна на Дигитализация.БГ;

3.3.3. За отправяне на искания, уведомления, отзиви и други, даващи възможност за оценка на качеството на предоставени от Дигитализация.БГ услуги (обратна връзка);

3.3.4. За изпращане на уведомления за изтичащ период на сключен/и между ползвателя и Дигитализация.БГ договор/и;

3.3.5. За уведомяване на ползвателя за предоставяне от страна на Дигитализация.БГ на нови продукти, услуги и технологии, както и условията, при които това се извършва;

3.3.6. За изпращане на информативни материали, подготвени от Дигитализация.БГ, съдържащи актуална информация за текущи и/или предстоящи промоции, изгодни оферти и други подобни.

3.4. Дигитализация.БГ декларира, че събраните лични данни не се обработват допълнително по начин, несъвместим с целите на събирането и обработването им.

3.5. Събраните и обработвани от Дигитализация.БГ лични данни могат да бъдат разкривани на ползвателя, за когото се отнасят, а на трети лица (получатели) – само в случаите, предвидени и допустими от българското или европейското законодателство.

3.5.1. В тази връзка Дигитализация.БГ Ви уведомява, че Вашите лични данни се обработват единствено от оправомощени за това служители, определени от Управителя на Дигитализация.БГ съобразно трудовите им функции.

3.5.2. Допълнително Дигитализация.БГ Ви уведомява за това, че при възникнала необходимост от професионално предоставяне на специфични услуги, Дигитализация.БГ наема други лица или използва предоставяните от тях услуги в рамките на осъществяваната от Дигитализация.БГ търговска дейност (включително физически и юридически) – обработващи лични данни, които осъществяват действия от името на Дигитализация.БГ като например: обработка на информация и управление на контакти на клиенти на Дигитализация.БГ чрез софтуерни приложения, програми и други продукти, необходими за осигуряване на по-добра организация на дейността на Дигитализация.БГ и съответно – за предоставяне на по-качествени услуги на клиентите. Дигитализация.БГ предоставя на тези субекти само информацията, която им е необходима за изпълнението на сключени договори с ползватели. В случай, че Дигитализация.БГ желае да предостави Вашите данни на трети лица, извън посочените случаи, Дигитализация.БГ ще Ви информира предварително по подходящ начин за това и ще Ви предостави възможност да изразите Вашето съгласие или несъгласие.

3.6. Дигитализация.БГ съхранява събраните лични данни и ги поддържа във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват. След постигане целта на обработване на личните данни Дигитализация.БГ ги съхранява само в предвидените в закон случаи. В случаи, в които срокът за съхранение е нормативно определен, Дигитализация.БГ съхранява данните до изтичането на този срок.

IV. ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

4.1. Всеки ползвател има следните права: право да се изиска от Дигитализация.БГ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с ползвателя, или право да се направи възражение срещу обработването, право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за ползвателя или по подобен начин го засяга в значителна степен, както и правото на преносимост на данните. Дигитализация.БГ полага грижи за осигуряване спазването на тези права при съобразяване с приложимите нормативни изисквания.

4.2. По-специално правото на възражение може да се упражнява в следните случаи:

4.2.1. Когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на Дигитализация.БГ;

4.2.2. Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дигитализация.БГ или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на ползвателя, които изискват защита на личните данни, по-специално когато ползвателят на данните е дете;

4.2.3. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, включително чрез извършване на профилиране, доколкото последното е свързано с директния маркетинг.

4.3. Правата по настоящия раздел могат да бъдат упражнявани по всяко време чрез директен контакт с Дигитализация.БГ, като за целта ползвателят следва да изпрати нарочно изявление, което да изхожда от имейл адреса му, предоставен на Дигитализация.БГ при регистрацията на ползвателя, на следния имейл адрес: [email protected], както и на посочения в т. 1.3. по-горе имейл адрес за контакт с длъжностното лице за защита на личните данни, което в рамките на 5 работни дни се задължава да отговори на отправените запитвания.

4.4. В случай на отправено искане за упражняване на някое от гореизброените права на ползвателя и при наличие на основателни опасения във връзка със самоличността на същия, Дигитализация.БГ може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на ползвателя.

4.5. Във връзка с предоставеното право на изтриване Дигитализация.БГ Ви уведомява, че след получаване на изявление от ползвател по посочения в т. 4.3. начин и в случай, че не съществува законово основание, което задължава Дигитализация.БГ да продължи да съхранява и/или обработва Вашите лични данни, ще извършим действия по заличаването им в най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на изявление в посочения смисъл.

4.6. В случай, че ползвателите смятат, че със своите действия Дигитализация.БГ нарушава техни законови права, те могат да се обърнат към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имат право да подадат жалба, в която да изложат своите оплаквания.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Контролен орган, следящ за спазването на настоящата Правила за поверителност на Дигитализация.БГ, е Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, имейл: [email protected], Уебсайт: www.cpdp.bg

5.2. Дигитализация.БГ си запазва правото периодично да актуализира настоящата Политика. В случай, че извършените промени изискват това, Дигитализация.БГ следва да получи допълнително съгласие на ползвателя, съобразено с тези промени. При настъпването на съществени промени в тази Политика, Дигитализация.БГ ще Ви уведоми, като постави предупреждение на заглавната страница на принадлежащите му уеб сайтове.

5.3. Настоящата Правила за поверителност на Дигитализация.БГ е последно изменена на 26.05.2021г.

Настоящата Политика е неразделна част от Общите условия на Дигитализация.БГ, находящи се на следната Интернет страница: https://дигитализация.бг/политики/условия-за-ползване/